Usługi księgowe

Nasza oferta dostosowana jest zarówno dla osób fizycznych i niewielkich przedsiębiorstw, jak i dużych podmiotów w formie spółek prawa handlowego. Poniższe usługi to jedynie ułamek naszych możliwości za każdym razem dopasowujemy ofertę pod indywidualne wymagania.
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie:
 • prowadzenia ksiąg handlowych,
 • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenia rejestrów VAT,
 • prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego,
 • sporządzania deklaracji dla Urzędów Skarbowych, ZUS, GUS,
 • vsporządzania sprawozdań finansowych,
 • wyprowadzania zaległości z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS,
 • pomocy w założeniu działalności gospodarczej,
 • sporządzania sprawozdawczości zewnętrznej,
 • sporządzania sprawozdań finansowych oraz okresowych raportów finansowych, obsługi kadrowo-płacowej, nadzoru księgowego.

Księgi handlowe

W ramach umowy oferujemy:
 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • badanie otrzymanych od Zleceniodawcy dokumentów pod względem formalnym i informowania go o ich brakach, uchybieniach lub wadliwości,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych,
 • prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) oraz sporządzanie i składanie deklaracji (elektronicznie),
 • zamknięcie księgi na koniec roku oraz wykonanie wszystkich niezbędnych w tym zakresie czynności, w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego.
 • sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych,
 • rozliczanie operacji na bankowych rachunkach walutowych,
 • rozliczenia transakcji  międzynarodowych, w tym Wewnętrzno Wspólnotowych Nabyć i Dostaw, (deklaracje VAT-UE, import/eksport poza UE), udział w postępowaniu kontrolnym dotyczącym okresu prowadzenia przez nas ksiąg.
Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości,
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
 • obsługa kadrowo-płacowa,
 • sporządzanie dokumentów finan
 • sowych dla banków lub innych instytucji,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,

Księgi podatkowe

W ramach usług księgowych dotyczących prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtu oferujemy:
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • przygotowanie rozliczeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego, podatku od towarów i usług itp.
 • sporządzanie rocznych oraz miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • udzielanie konsultacji podatkowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych,
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli

Obsługa kadrowo-płacowa

Dzięki usłudze outsourcingu płac i kadr zyskujecie Państwo całkowitą poufność w zakresie wynagrodzeń poszczególnych pracowników. W ramach realizacji usługi płacowo-kadrowej oferujemy:
 • sporządzanie listy płac,
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń,
 • wyliczanie miesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
 • wyliczanie zobowiązań z tytułu PFRON,
 • realizowanie przelewów wynagrodzeń oraz zobowiązań,
 • przygotowanie informacji dla pracowników o wynagrodzeniu (tzw. paski),
 • sporządzenie informacji dla księgowości w formie zbiorczej listy płac,
 • coroczne sporządzanie PIT-11, PIT-40 PIT-4R,PIT-8AR, ZUS-IWA,
 • prowadzenie i administrowanie teczkami osobowymi pracowników,
 • prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników oraz ustalanie wymiarów i limitów urlopów,
 • kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, umów cywilnoprawnych, ważności badań okresowych oraz szkoleń BHP,
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy oraz umów cywilnoprawnych,
 • opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, Zakladowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp.

Nadzór księgowy

Nadzór księgowy stanowi okrojoną alternatywę dla prowadzenia ksiąg handlowych i podatkowych. W ramach tej usługi nie prowadzimy osobiście wszystkich ksiąg, zostawiając to w kompetencji dotychczasowych księgowych firmy. Dokonujemy comiesięcznego przeglądu ksiąg u Klienta i weryfikujemy księgowania, dokumenty źródłowe oraz rozliczenia podatkowe. Sprawujemy także nadzór nad personelem księgowym w firmie Klienta, niejako przejmując odpowiedzialność i funkcję Głównego Księgowego firmy. Oferujemy prowadzenie obsługi księgowej przy użyciu własnego programu księgowego lub przy wykorzystaniu programu Klienta. Elementami standardu obsługi w biurze ZOTAX są:
 • sporządzanie dla Klientów okresowych zestawień uwzględniających wyniki Państwa firmy,
 • informowanie z wyprzedzeniem o zmianach w obowiązujących przepisach i wynikających stąd konsekwencjach,
 • przypominanie o zbliżających się ustawowych terminach na wykonanie wymaganych czynności i złożenie dokumentów.
Zakres usługi obejmuje:
 • organizację rachunkowości i kontrolę wewnętrzną w Państwa firmie (opracowanie, modyfikacje i wdrażanie planu kont, opracowanie procedur kontroli wewnętrznej),
 • opracowanie polityki rachunkowości w firmie,
 • współpracę przy wyborze i wdrażaniu programów finansowo-księgowych,
 • pomoc w przygotowaniu lub sporządzanie dokumentacji informacyjno-sprawozdawczej (deklaracje, sprawozdania finansowe, raporty).